Kehidakustány Község Képviselő-testülete 2015. március 31-én meghozott 46/2015.(III.31.) sz. Kt. határozata szerint a 2014-2020 időszakra szükségesnek ítélte Kehidakustány községre vonatkozóan az Integrált Településfejlesztési Koncepció elkészítését.

Jelen integrált településfejlesztési koncepció dokumentum célja

 • meghatározni a község hosszabb távú jövőképét és az ennek megvalósulása irányába mutató hosszabb távú, átfogó célokat,
 • bemutatni az illeszkedés lehetőségét az aktuális fejlődési trendekhez és a fölérendelt stratégiai tervdokumentumokhoz (érintett hatályos nemzeti, térségi koncepciók és stratégiák),
 • feltérképezni a település erősségeit, a fejlesztendő területeket, számba venni a kínálkozó lehetőségeket és veszélyforrásokat,
 • megoldási irányokat felmutatni a település legfontosabb aktuális társadalmi, gazdasági, technikai, intézményi és környezeti kihívásainak kezelésére,
 • megalapozni a részletes tervezést az alábbi tématerületeken:
 • Fenntarthatóság,
 • Gyógyhelyfejlesztés,
 • Gazdaságfejlesztés,
 • Települési turizmusfejlesztés,
 • Ifjúsági és oktatásügy,
 • Idősügy,
 • a felsorolt témakörökben vizsgálni a fejlesztéspolitikai érintettséget és szakpolitikai vonatkozásokat, megfogalmazni a lehetséges helyi fejlődési irányokat és az azokat leíró hosszabb távú célkitűzéseket.